คณะผู้บริหาร

นายณัฐพล สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดาริกา ปานะโปย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวชุณห์พิมาณ วัฒนากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุริยา แก้วสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวาทิต บริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป