กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยา แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชุณห์พิมาน วัฒนากร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรจรินทร์ ตอสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดาริกา ปานะโปย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายศุภชัย ทองดอนดู่
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2