กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยา แก้วสวัสดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวญาณี วัฒนากร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวรจรินทร์ ตอสูงเนิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2