กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิมา วิรัญจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ