กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิมา วิรัญจันทร์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ