กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิมา วิรัญจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2