กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวศศิมา วิรัญจันทร์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววิศวพร ชัยพราหมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3