กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางประภาพร แสงแก้ว
อัตราจ้าง
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1