คณะผู้บริหาร

นายประเจิด อยู่สงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

นางสาวดาริกา ปานะโปย
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

นางสาวญาณี วัฒนากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุริยา แก้วสวัสดิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

นายวาทิต บริสุทธิ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป