กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวาทิต บริสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุดารัตน์ ชื่นเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2