กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวาทิต บริสุทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปวีณา ลือพืช
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุดารัตน์ ชื่นเจริญ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายศุภชัย ทองดอนดู่
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2