กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายกฤษณะ วงษ์ศรี
อัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2