กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชณัฐศิกานต์ ประสงค์เงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเกวลิน แสงนุภาพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2