กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐิตา ประสงค์เงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวเกวลิน แสงนุภาพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2