กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฐิตา ประสงค์เงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวเกวลิน แสงนุภาพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2