คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสมพร เกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 0890326098
อีเมล์ : Samranjit1963@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางปนัดดา ชุมาลี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิรัตน์ กลมเกลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีระ เพ็งเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูนวกิจโกศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรทัศน์ ทรงปภาทรัพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดิ์ชัย ทองมั่ง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ เสนาะพิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประเจิด อยู่สงค์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา
เบอร์โทร : 0817361450
อีเมล์ : yoosong2503@gmail.com