กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปิยพงษ์ กำลังงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1