กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายทวีศักดิ์ ขำอิ่ม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายปิยพงษ์ กำลังงาม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1