คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดารัตน์ บุตรเนียม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพัดชา ชมอณ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายธิพเนตร ยินดีจรัญ
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการนักเรียน คนที่ 2
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชลธิชา เจริญอินทร์พรม
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนารีรัตน์ ศรีฉ่ำ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมลธณพร อินประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์และโฆษก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาริสา โกฏแสง
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์และโฆษก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฐนิชา เชิดฉันท์
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐวุฒิ พึ่งและ
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกานต์ปภา ลาภอาภารัตน์
ตำแหน่ง : โสต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจิราวรรณ รัตน์ไทรแก้ว
ตำแหน่ง : โสต
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรชัย ผาตินาวิน
ตำแหน่ง : สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นายทรงวุฒิ เขียวคดี
ตำแหน่ง : สถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวรัตนพร นิลพัท
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐณิชา ศรีนิยม
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 6