กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวสมพิศ สำราญจิตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายฐาปณัฐ อยู่สงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3