ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00-15.00 น. โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา นำโดยผู้อำนวยการประเจิด อยู่สงค์ คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันประกาศเกียรติคุณ "คนดีศรีบัวปากท่า ปีการศึกษา 2562" โดยมีครูและนักเรียนของโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา จำนวน 155 ราย ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลคนดีศรีบัวปากท่า ซึ่งแบ่งออกเป็นครูผู้รักษาวินัยดีเด่น จำนวน 6 ราย ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 16 ราย ครูที่ปรึกษาดีเด่น จำนวน 7 ราย ครูที่ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น จำนวน 19 ราย ครูที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จำนวน 19 ราย ครูผู้สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น จำนวน 2 ราย นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น จำนวน 4 ราย นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน จำนวน 27 ราย นักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จำนวน 44 ราย นักเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น จำนวน 40 ราย นักเรียนผู้นำดีเด่น จำนวน 11 ราย รวมถึงรางวัลประเภทห้องเรียนดีเด่น ประเภทกลุ่มสาระการเรียนรู้ดีเด่น ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น ประเภทชุมชนที่สนับสนุนการศึกษาดีเด่น และประเภทคณะกรรมการสถานศึกษาดีเด่น เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลอื่น และประกาศเกียรติคุณ ครูและนักเรียนที่ทำคุณงามความดีให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคม
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2563,11:36   อ่าน 652 ครั้ง